Liên hệ

Trường Mầm Non Huyền Tụng

Địa chỉ: Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Liễu Thị Tiềm
Điện thoại: 02813.879.634
Email: c0huyentung.pgdtxbackan@backan.edu.vn